Termeni si conditii

TERMENI ?I CONDI?II

  1. Prin utilizarea acestui Site, sunte?i de acord cu aceste condi?ii de utilizare

Accesul ?i utilizarea acestui Site sunt supuse urm?toarelor condi?ii de utilizare ?i tuturor legilor ?i regulamentelor aplicabile. Accesând ?i utilizând Site-ul, accepta?i, f?r? limit?ri sau calific?ri, aceste condi?ii ?i lua?i la cuno?tin?? c? orice alte acorduri între Dumneavoastr? ?i Hugo Restaurants sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condi?ii de Utilizare. Dac? nu sunte?i de acord sau nu accepta?i, f?r? limit?ri sau calific?ri, Condi?iile de Utilizare ale acestui Site, v? rug?m s? p?r?si?i acest Site.

  1. Proprietatea Con?inutului

Site-ul ?i tot ceea ce cuprinde acesta, incluzînd f?r? limitare toate textele ?i imaginile (“Con?inut”) care sunt în proprietatea ?i sub dreptul de autor (copyright) al Hugo Restaurants sau al altora cu toate drepturile rezervate cu excep?ia cazului în care nu este altfel specificat. Orice Con?inut care const? într-o marc?, logo, sau marc? de serviciu reprezint? marca înregistrat? ?i neînregistrat? a Hugo Restaurants sau a altora. Este strict interzis? utilizarea oric?rui Con?inut, cu excep?ia celor prev?zute în Condi?iile de Utilizare, f?r? permisiunea în scris a proprietarului “Con?inutului”. De asemenea, v? inform?m c? Hugo Restaurants î?i va asigura ?i impune în mod hot?rât recunoa?terea drepturilor de proprietate intelectual? în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dac? este cazul la ac?ionarea celor vinova?i de înc?lcarea dreptului de proprietate intelectual? în judecat? prin instan?ele penale.

  1. Utilizarea Site-ului

Hugo Restaurants acord? permisiunea de a utiliza Site-ul în urm?toarele condi?ii: pute?i desc?rca Con?inutul, îns? doar pentru folosul personal ?i ne-comercial ?i cu condi?ia de a v? conforma cu informa?iile referitoare la dreptul de autor (copyright) ?i alte drepturi de proprietate intelectual? cuprinse în Con?inut; nu ave?i permisiunea s? utiliza?i imagini în scop comercial f?r? acordul în scris al Hugo Restaurants; Nu ave?i permisiunea s? distribui?i, s? modifica?i, s? copia?i (cu excep?ia celor mai sus men?ionate), s? transmite?i, s? expune?i, s? refolosi?i, s? reproduce?i, s? publica?i, s? autoriza?i, s? acorda?i o licen?? de folosire, s? crea?i lucr?ri derivate din, sau s? transfera?i, s? vinde?i sau s? folosi?i Con?inutul în alt mod, f?r? acordul în scris al Hugo Restaurants; Este interzis s? folosi?i Site-ul pentru a afi?a sau transmite orice fel de material ce are caracter amenin??tor, fals, în?el?tor, abuziv, de h?r?uire, licen?ios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instig?tor, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da na?tere unei infrac?iuni, sau ar putea conduce la r?spundere civil?, sau ar înc?lca în alt mod legea. Hugo Restaurants va coopera cu oricare dintre autorit??ile desemnate s? aplice legea ?i se va conforma cu orice sentin?? judec?toreasc? prin care se cere sau se ordon? societ??ii Lunch Box SRL (Punct de lucru Hugo Restaurants) s? dezv?luie identitatea oric?rei persoane care ar afi?a sau transmite orice fel de informa?ie sau material de acest fel sau prin intermediul Site-ului; Este interzis s? utiliza?i Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofert? cu caracter comercial.

  1. Confiden?ialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, num?rul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastr? pe care o transmite?i pe Site prin po?ta electronic? sau prin alt? modalitate, vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confiden?ialitate. (Accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunic?ri sau materiale pe care le transmite?i pe acest Site, precum întreb?ri, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca fiind neconfiden?iale ?i neprotejate de drepturi de proprietate intelectual? determinate.

  1. Lipsa garan?iilor

Întreg con?inutul acestui site poate fi modificat si v? este oferit “ca atare” f?r? a se oferi nicio garan?ie de nici un fel, fie aceasta expres? sau implicit?.

  1. Exonerarea de R?spundere

Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul dumneavoastr?. Lunch Box SRL ?i societ??ile sale afiliate, func?ionarii, directorii, agen?ii sau orice alt? parte implicat? în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt r?spunz?toare pentru daune directe sau indirecte, de orice natur?, ce ar rezulta din sau în leg?tur? cu utilizarea acestui site sau a con?inutului s?u. Hugo Restaurants nu î?i asum? nicio responsabilitate ?i nu va fi r?spunz?toare pentru nicio daun? sau viru?i care ar putea s? v? infecteze computerul sau alte bunuri în urma acces?rii sau utiliz?rii acestui site, sau desc?rc?rii oric?rui material, informa?ii, text, imagini video sau audio de pe acest site.

  1. Link-uri pe site-urile unei ter?e p?r?i

Site-ul poate con?ine link-uri c?tre alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte p?r?i decît Hugo Restaurants. Astfel de link-uri v? sunt furnizate pentru a le folosi numai dac? ve?i dori aceasta. Hugo Restaurants nu controleaz? si nu este r?spunz?toare pentru con?inutul ?i condi?iile de confiden?ialitate sau securitate ?i de func?ionalitatea acestor site-uri. F?r? a se limita la cele mai sus men?ionate, Hugo Restaurants î?i declin? în mod special orice r?spundere dac? aceste site-uri: Încalc? drepturile de proprietate intelectual? ale unei ter?e p?r?i; Sunt inexacte, incomplete sau con?in informa?ii în?el?toare; Nu au caracter comercial sau nu r?spund îndeplinirii unui anumit scop; Nu ofer? o securitate adecvat?; Con?in viru?i sau alte elemente cu caracter distructiv; Sunt licen?ioase sau calomnioase. De asemenea, Hugo Restaurants nu autorizeaz? con?inutul sau orice alte produse ?i servicii prev?zute pe astfel de site-uri. Dac? intra?i printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, v? asuma?i personal riscul, f?r? a exista în acest sens permisiunea Hugo Restaurants.

  1. Revizuiri ale acestor Condi?ii de Utilizare

Hugo Restaurants poate, în orice moment ?i f?r? notificare prealabil?, s? revizuiasc? aceste Condi?ii de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteti obligat s? respecta?i oricare ?i toate astfel de revizuiri ?i de aceea va trebui s? vizita?i aceast? pagin? a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cuno?tin?? Condi?iile de Utilizare actualizate. Este interzis? utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenin?are, fals, în?el?tor, abuziv, de h?r?uire, def?im?tor, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da na?tere responsabilit??ii civile sau viola orice lege. Compania va coopera deplin cu orice autorit??i care aplic? legea sau orice ordin judiciar care solicit? sau ordona Companiei s? reveleze identitatea persoanelor care posteaz? sau transmit astfel de informa?ii sau materiale; sunte?i de acord în a?a fel încât Compania, la alegerea sa, s? înceteze sau s? întrerup? utilizarea de c?tre dvs. a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspend?rii sau încet?rii respective, dumneavoastr? trebuie (a) s? înceta?i utilizarea site-ului ?i (b) s? distruge?i orice copii f?cute dup? orice parte a con?inutului s?u. Nu ve?i considera Compania r?spunz?toare pentru daunele, costurile, r?spunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avoca?ilor) ?i sumele pentru în?elegerile legate de orice proces, preten?ie sau actiune depus? de c?tre un ter? împotriva Companiei drept rezultat al (a) neglijen?ei, proastei reprezent?ri, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) înc?lc?rii din partea dvs. a Termenilor de Utilizare ?i a legilor sau regulamentelor de aplicare. Utiliza?i acest site pe propria responsabilitate. Nici compania, nici directorii sau managerii, nici agen?ii s?i sau ter?ii implica?i în crearea, producerea sau livrarea site-ului nu sunt responsabili pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale, logice sau alte daune legate de utilizarea acestui site sau a con?inutului indiferent dac? se realizeaz? pe baza unui contract, responsabilitate strict? sau alt? modalitate, chiar cu avertizarea privind posibilitatea unor astfel de daune.

  1. Legisla?ie aplicabil? ?i Jurisdic?ie

Aceste Condi?ii de Utilizare ?i utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instan?ele competente din România vor avea jurisdic?ie exclusiv? asupra oric?ror ?i tuturor disputelor ce vor ap?rea din sau se vor referi la sau vor fi în leg?tur? cu prevederile Condi?iilor de Utilizare ?i/sau Con?inutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condi?ii de Utilizare ?i/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

     10. POLITICA DE ANULARE

In cazul in care doriti anularea unei comenzi, trebuie sa notificati imediat, de preferinta prin telefon, transmitand numarul comenzii.

Daca anularea este acceptata,nu se aplica nicio taxa suplimentara de anulare.Daca HUGO BULEVARD refuza anularea comenzii pentru c?, comanda a fost complet preg?tit? ?i a?teapt? s? fie preluat? de c?tre dumnevoastr?, aceast? nu poate fi anulata.

Comenzile deja ridicate nu vor fi rambursate.

In cazul in care anularea a fost solicitata la timp si HUGO BULEVARD a acceptat anularea comenzii, va vom returna sau re-credita debitul dumneavoastra cu suma totala in termen de pana la 7 zile lucratoare.

HUGO BULEVARD poate anula o comanda daca produsul nu este disponibil pentru orice motiv fezabil. In acest caz,va vom transmite o notificare ,daca este cazul,si va vom returna orice plata efectuata.

Comanda efectuata de c?tre Utilizator, poate fi anulata, f?r? nicio notificare prealabil? ?i f?r? nicio obliga?ie ulterioar? a vreunei p?r?i fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretind? celeilalte daune-interese în urm?toarele cazuri:
a) Neacceptarea de c?tre banca emitenta a cardului Utilizatorului, a tranzac?iei, în cazul pl??ii online;
b) Invalidarea tranzactiei de c?tre procesatorul de carduri agreat de societatea noastr?, în cazul pl??ii online;
c) Datele furnizate de c?tre Utilizator, pe Platform? sunt incomplete ?i/sau incorecte